BEVARA MÅNGFALDEN – JO, PYTTSAN. 30 okt. 2010

Nu är Jordbruksverket på krigsstigen mot fritidsodlarna igen. Med EU i ryggen som tidigare.

Det är tretton år sen sist. Men meningen är den samma nu som då. Variationen av köksväxtsorter ska minskas. Till fromma för de standardiserade, mellaneuropeiska sorter som kontrolleras av den industriella fröhandeln.

Det nya nu är att köksväxtsorter som inte klarar en anmälningsavgift på 3000 kr och en årlig avgift på 2000 ( alltså 5000 kr. det första året) och äldre sorter med obefintlig dokumentation, kommer att försvinna. De kan inte bära sådana kostnader och har många gånger inte den officiella dokumentation som krävs för godkännande.

Om två månader. Från den 1 januari 2011, ska det nya direktivet från Kommissionen vara genomfört. Därefter ska det tryckas bevarande- eller amatörsort på varje fröpåse av de sorter som godkänts. Påsen måste sedan plomberas så att ingen förväxling ska få förekomma.

Dessutom ska det noga kontrolleras att det inte säljs för mycket frö av dessa s.k bevarande- eller amatörsorter. Varje gram ska bokföras och fröpolisen kommer för att sätta stopp för allt frö som säljs utöver den angivna, snålt tilltagna gränsen. De får knappast ta några mätbara marknadsandelar.

Man kan undra vart vi är på väg? Vem vill ha en sådan utveckling, eller snarare avveckling. Det strider mot det mesta vi alla anser vara en sund väg att gå. Det är verkligen att såga av grenen vi sitter på.

Om Jordbruksverket, departementet eller ministern inte inser vad som händer just nu på frömarknaden, borde de upplysas om det. Den 1: januari är det för sent. Då ska allt med hast vara genomfört till punkt och pricka.

I flera länder inom EU är attityden till bevarande- och amatörsorter en helt annan. Mycket generösare. Varför ska vi i Sverige, med vårt speciella klimat, göra allt för att minska sortmentet av köksväxter för fritidsodlare inom ett par månader? Vi behöver en så bred växtgenetisk bas som möjligt att stå på, nu och för framtiden.

Då, 1998, fick Sveriges Jordbruksdepartement, efter massiva påtryckningar från de flesta odlarorganisationer och media, till en lättnad i reglerna. Sorter som funnits i handeln innan 1990 och som bara såldes i småförpackningar fick finnas kvar. Detta undantag från EU:s direktiv har gjort att vi fröhandlare har kunnat erbjuda ett betydligt mer spännande sortiment än flera andra EU-länder. Vårt klimat gör att vi behöver kunna få fröer från liknande klimatzoner runt om i världen. Norra USA, Kanada, Ryssland. Kina, Japan etc. och behålla en variation som passar oss här i Norden. Om sorterna är godkända i Bryssel eller inte, är inte det viktigaste. Eller borde i alla fall inte vara det.

De nya kraven, som förmildrande nog kallas regleringar av gällande direktiv, kommer att innebära en drastisk åderlåtning av utbudet av köksväxtsorter för framför allt fritidsodlare. Både nu och för all framtid. Vid en snabb genomgång rör det sig om mellan 300-400 sorter som går förlorade. Det kommer också att drabba fröhandeln hårt. Speciellt de företag som vill kunna erbjuda ett lite annorlunda sortiment och inte enbart det standardiserade EU-sortimentet. Kostnaderna kommer att öka och det drabbar främst kunder och anställda i fröhandeln.

Det är svårt att förstå hur Jordbruksverket, som blivit ålagt att arbeta för att bevara mångfalden av vårt växtgenetiska arv, med andra handen kan göra allt för att strypa variationen som finns tillgänglig inom köksväxterna. Vilka starka krafter styr detta verk eller misslyckas kapitalt med att styra det? Varför måste utbudet av köksväxter minskas? Vem tjänar på detta utplånande? Inte den miljonen fritidsodlare i Sverige och Norden som vill ha lite mer att välja på, i alla fall.

Så här skrev jag 1995 kring Sveriges inträde i EU. Det är slående hur snabbt historien upprepar sig:

Dessa nya regler, som gäller från årsskiftet, kommer att förändra utbudet av köksväxtfrö för alla odlare. Tyvärr till det sämre för ’all framtid’. Det är ett samvetslöst övergrepp att inte ens tillåta husbehovsodlare så frön av sorter som inte finns dokumenterade inom EU. Att förvägra oss alla de tusentals spännande sorter som finns runt om i världen är på gränsen till ofattbart, bara för att de är utomEUiska.

Bredden både nu och för framtiden bör istället uppmuntras. Ju bredare genetisk bas vår odling vilar på, desto mindre sårbar är den. I en framtid med ev. klimatförändringar och ozonbrist, är varje sort och variant viktig för vidareutvecklingen av vår växtbas.

Mångfalden beskärs ytterligare. Trots att vi i Sverige förbundit oss att bevara den. T.o.m. internationellt skrivit under på det i Rio de Janeiro.

Vår trädgårdskultur utarmas till synes helt i onödan. Vi anser oss tydligen så rika här i kalla norden, att vi kan bortse från och t.o.m. förbjuda mängder av sorter och varianter från klimatzoner liknande vår egen. Huvudsakligen för att de är för små för att klara de avsevärda kostnader som registrering i officiella sortlistor i Europa innebär.

Låt oss behålla variationen och friheten som all världens fröer skänker oss. Vi har allt att vinna på det. Det är synnerligen kortsynt och osunt att begränsa handeln på detta sätt. Till förmån för de lönsammaste sorterna hos de allt färre, men större fröfirmorna.

I Statens Jordbruksverks nya författningssamling; 1994:24. Saknr. U 41, § 29 ges Jordbruksverket möjlighet att göra undantag från föreskrifterna om särskilda skäl föreligger. Vi hoppas verkligen att möjligheten utnyttjas för alla svenska trädgårdars och kommande generationers skull. Åtminstone borde portionsförpackat frö till husbehovsodlare kunna undantas.

Vår uppmaning till Jordbruksmyndigheterna:

Behåll nuvarande lagstiftning och hjälp alla som vill odla här i Sverige till en rikare variation och bibehållande av en liten del av den krympande mångfalden.

Med hälsningar

Johnny/Runåbergs fröer